نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس اعلام شد

به گزارش انوار بلاگ، سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی را اظهار داشت.

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس اعلام شد

به گزارش ، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (چهارشنبه) نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

مصوب جلسه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/11/16 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/11/16 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/11/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، با استظهار به این که جریمه یا خسارت مذکور در تبصره 3 ماده 19 الحاقی موضوع ماده 4 مصوبه، باید توسط فردی پرداخت گردد که با سوءنیت و بر خلاف قانون و یا شرع اقدام به چنین کاری نموده باشد، مصوبه مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/11/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/11/16 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

- با توجه به افزایش محدوده زمانی موضوع تبصره به تاریخ 1391/7/26 که منجر به توسعه دامنه شمول قانون شده، مصوبه مغایر اصل 73 قانون اساسی و نظر تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 1376/3/10 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

مصوب جلسه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/11/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

1- در مصوبه با توجه به این که مقصود از مفاهیم بومی و کلان شهر به طور دقیق روشن نشده است، ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- اطلاق تبصره ماده 44 اصلاحی موضوع ماده واحده مصوب، نسبت به مواردی که برای افراد موضوع تبصره حقی ایجاد شده است، خلاف نظام اداری صحیح موضوع بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/11/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

- با توجه به اصلاحات انجام شده که مقرر شده عوارض محلی و بهای خدمات و ... وجوهی است که در چهارچوب قوانین و مقررات وصول می شوند و با عنایت به مفاد ماده 23 مصوبه که قوانین مرتبط با موارد و مرجع وضع عوارض را نسخ نموده است، از این حیث که معین نیست وضع عوارض و وصول آن توسط شهرداری ها بر اساس کدام قانون و مرجع باید صورت گیرد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام در مورد محتوای مصوبه اظهارنظر خواهد شد.

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/11/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

1- علی رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد اول نظریه سابق این شورا در مورد مغایرت ماده واحده با اصل 85 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

2- علی رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا در مورد مغایرت مصوبه با اصل 75 قانون اساسی، به جهت عدم پیش بینی طریق جبران افزایش هزینه های عمومی ناشی از اجرای این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.

3- در تبصره 5، از این جهت که معین نیست بهره مند شدن موارد مذکور از مالیات به نرخ صفر، به منزله اجرای قانون موجود است یا موارد آن قانون توسعه پیدا نموده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- پیرو نامه شماره 0101/99052 مورخ 1398/11/8 رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ایرادات سابق این هیأت در مورد این مصوبه رفع نشده و در نتیجه مغایرت این مصوبه با بند 2 اصل 110 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/11/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

- علی رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا در مورد این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/11/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

1- در ماده 1، علی رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام مذکور کماکان به قوت خود باقی است و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- در ماده 2، با وجود اصلاح به عمل آمده، مغایرت تبصره 2 این ماده با اصل 75 قانون اساسی، به علت توسعه نسبت به موارد مذکور در لایحه دولت، کماکان به قوت خود باقی است.

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/11/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

- ایراد سابق این شورا در مورد ماده 28، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، کماکان به قوت خود باقی است.

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/11/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

1- علی رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد اول نظریه سابق این شورا در مورد مغایرت بند 3 ماده واحده با اصل 85 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

2- پیرو نامه شماره 0101/99052 مورخ 1398/11/8 رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ایرادات سابق این هیأت در مورد این مصوبه رفع نشده و در نتیجه مغایرت این مصوبه با بند 2 اصل 110 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ پیرو نامه شماره 0101/99052 مورخ 1398/11/8 رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ایرادات سابق این هیأت در مورد این مصوبه رفع نشده و در نتیجه مغایرت این مصوبه با بند 2 اصل 110 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ پیرو نامه شماره 0101/99052 مورخ 1398/11/8 رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ایرادات سابق این هیأت در مورد این مصوبه رفع نشده و در نتیجه مغایرت این مصوبه با بند 2 اصل 110 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 17 اردیبهشت 1399 بروزرسانی: 17 اردیبهشت 1399 گردآورنده: anvarblog.ir شناسه مطلب: 3321

به "نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس اعلام شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس اعلام شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید