معماری و عمران

برگزاری نشست کارگروه امور سیل و شریان های حیاتی

در نشستی که با حضور اعضای کارگروه امور سیل و شریان های حیاتی برگزار گردید، نقاط تلاقی شبکه جمع آوری و راهنمایی آب های سطحی شهر تهران با تاسیسات شرکت های خدمات رسان شهری مورد آنالیز نهاده شد.

27 دی 1398